Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
 3. Prijzen en verzendkosten
 4. Bestelling en betaling
 5. Levering en leveringstijd
 6. Retourneren
 7. Garantie en aansprakelijkheid
 8. Overmacht
 9. Persoonsgegevens
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 11. Links
 12. Zet- en drukfouten
 13. Voorwaarden betreft de kortingsbon van 10% van de flyer actie
 14. Klachten

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zus en Zo en op alle met Zus en Zo aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Zus en Zo ingestemd is.
 5. Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zus en Zo in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. Zus en Zo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
 7. Door het gebruik van de internetsite van Zus en Zo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Terug naar inhoudsopgave

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
 4. De Koper en Zus en Zo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zus en Zo zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zus en Zo garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Terug naar inhoudsopgave

3. Prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 3. De koper is de prijs verschuldigd die Zus en Zo in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zus en Zo worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 5. Voor alle zendingen van Zus en Zo hanteert zij de PostNL-posttarieven. Bij bestellingen vanaf € 50,- (binnen Nederland) worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen naar het buitenland worden de desbetreffende tarieven gehanteerd.
 6. Indien de bestelling per brievenbuspost verzonden kan worden, zal Zus en Zo het teveel betaalde bedrag aan verzendkosten terugstorten op het rekeningnummer van de koper. Zus en Zo stort dit bedrag binnen 2 weken op het rekeningnummer van de koper.
Terug naar inhoudsopgave

4. Bestelling en betaling

 1. Zodra u bij Zus en Zo een bestelling heeft gedaan, ontvangt u een factuur per e-mail. In deze factuur ziet u uw bestelling met factuurbedrag inclusief verzendkosten en BTW.
 2. Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling of iDEAL. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekeningnummer 82.7729.286, IBAN NL74RBRB0827729286, BIC RBRBNL21 t.n.v. Zus en Zo. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Indien het factuurbedrag niet binnen 7 dagen is ontvangen vervalt direct de bestelling. Zus en Zo kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
Terug naar inhoudsopgave

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Zus en Zo ernaar om bestellingen binnen 2 à 7 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Zus en Zo kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 14 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd.
 2. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, laat Zus en Zo u dit per e-mail weten en zal hierbij aangeven wanneer het weer op voorraad is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zus en Zo verzendt haar artikelen met uiterste zorg. Verzendingen zijn ten allen tijde voor risico van de koper. Zus en Zo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken aan de artikelen. U kunt uw pakket wel aangetekend laten verzenden. Deze kosten komen voor rekening van koper. Laat Zus en Zo dit tijdig per e-mail weten.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Terug naar inhoudsopgave

6. Retourneren

 1. De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket (andere tarieven voor meubelen en grote vloerkleden), raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Zus en Zo Wonen geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de koper contact met ons opnemen via info@zusenzowonen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Terug naar inhoudsopgave

7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Zus en Zo garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 3. Zus en Zo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zus en Zo. Zus en Zo is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 4. Indien Zus en Zo, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zus en Zo of de fabrikant zijn verricht
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 6. De koper is gehouden Zus en Zo te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Zus en Zo mochten doen gelden,voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Zus en Zo te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Zus en Zo zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 7. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Terug naar inhoudsopgave

8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Zus en Zo niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Terug naar inhoudsopgave

9. Persoonsgegevens

 1. Zus en Zo zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Zus en Zo neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Terug naar inhoudsopgave

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Terug naar inhoudsopgave

11. Links

 1. De site van Zus en Zo kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Zus en Zo geen invloeden en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Terug naar inhoudsopgave

12. Zet- en drukfouten

 1. Zus en Zo is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten.
Terug naar inhoudsopgave

13. Voorwaarden betreft de kortingsbon van 10% van de flyer-actie

 1. De kortingsbon is geldig op het gehele assortiment van Zus en Zo.
 2. De kortingscode kan éénmalig gebruikt worden.
 3. De korting wordt niet over de verzendkosten berekend.
 4. De korting kan niet tegen geld worden omgewisseld.
 5. De korting is niet geldig op aanbiedingen.
Terug naar inhoudsopgave

14. Klachten

 1. Heb je een klacht over Zus en Zo Wonen? We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@zusenzowonen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Terug naar inhoudsopgave